Regulamin sklepu

Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym RunAndFly

Sklep RunAndFly, działający pod adresem https://runandfly.pl/sklep, należy do firmy PureIT Bartosz Pawlak z siedzibą w Jabłonnie (05-110), ul. Marmurowa 44/45, NIP: 7392446443, REGON: 382167020, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej.  

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zakupu Produktów od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, w tym wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego z tym związane i skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Klient lub zamiennie Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego – osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierające umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej)
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.


4. Operator Płatności

PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372, numer NIP 5252406419, REGON 141108225.

Paynow mbank S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, numer NIP 5260215088, nr ERGON 001254524.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

5. Produkt elektroniczny – książka dostępna w wersji elektronicznej (e-book), zapisana w formacie PDF lub innym oferowanym przez Sprzedawcę stosownie do informacji podanej w opisie danego Produktu elektronicznego na stronie Sklepu.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, dostępny pod adresem runandfly.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym runandfly.pl/sklep , w ramach którego za pośrednictwem Internetu sprzedawane są Produkty elektroniczne znajdujące się w jego ofercie.
8. Sprzedawca – Bartosz Pawlak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PureIT Bartosz Pawlak

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów elektronicznych ze Sprzedawcą.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu elektronicznego do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, służący do określenia i modyfikacji przez Klienta danych dotyczących Zamówienia.
12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu elektronicznego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci książek elektronicznych (e-booków) opisanych na stronach Sklepu, poprzez złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
2. Usługi elektroniczne świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
3. Do dokonania zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu nie jest wymagane posiadanie konta.

4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu na zakup Produktów oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
5. Formularz Zamówienia dostępny pod adresem https://runandfly.pl/sklep określa dane wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny. Kupujący nie może skutecznie złożyć Zamówienia bez podania danych wymaganych w Formularzu, o którym mowa powyżej.

Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówienia
1. W celu zakupu produktów, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
a. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
b. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia i wybierając sposób płatności. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej; Opcjonalnie: nazwa firmy oraz NIP Klienta, dodatkowe informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT. Jeśli produkt wymaga wysyłki niezbędne jest podanie adresu oraz numeru telefonu.
c. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
d. akceptacja regulaminu oznacza również zaakceptowanie zgody na wykonanie umowy w całości i dostarczenie treści cyfrowej w postaci zamawianej publikacji (e-book) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgoda ta powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy. – zatwierdzenie regulaminu jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zakupu.
e. dokonać płatności poprzez Operatora Płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę internetową Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty elektroniczne.
2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych Produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.
3. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, po wykonaniu przez Klienta wszystkich kroków określonych w ust. 1, w tym wprowadzenia wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji Zamówienia.
4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności dokonanej przez Klienta. Zamówienie zostaje zrealizowane:

– z momentem przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanej w Zamówieniu linku do pobrania zakupionego Produktu elektronicznego, dokonanego nie później niż w terminie 1 dnia kalendarzowego od zaksięgowania płatności

– z momentem wysłania produktu fizycznego wybraną przez Kupującego metodą

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

Wymogi techniczne
1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu, wystarczające jest:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, standardowy system operacyjny oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa,
– włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies,
– aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej – e-mail.
2. Do korzystania z Produktu elektronicznego niezbędne jest posiadanie programu obsługującego format pliku zawierającego Produkt elektroniczny. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien upewnić się, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik z zawartością Produktu elektronicznego obsługuje format, w jakim Produkt ten jest zapisany.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy
z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej
i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

Cena
1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierającymi podatek od towarów i usług – VAT według obowiązującej stawki).
2. Cena wskazana na stronie internetowej Sklepu obok Produktu jest całkowitą ceną za zakup jednego egzemplarza danego Produktu.
3. Cena danego Produktu wskazana podczas złożenia Zamówienia jest ceną wiążącą Klienta i Sprzedawcę.

Opinie konsumenckie

Opinie konsumenckie wystawione do sprzedawanych towarów pochodzą od zweryfikowanych kupujących, którzy zakupili te towary na stronie runandfly.pl/sklep. Tylko osoba kupująca produkty w sklepie może wystawić opinię o danym produkcie. Sprzedawca zamieszcza wszystkie opinie niezależnie od ich pozytywnej czy też negatywnej oceny. Widoczna jest średnia ocena z wszystkich opinii liczona przez średnią arytmetyczną. Opinie klientów nie są sponsorowane i są dobrowolne.

Wysyłka

Produkty fizyczne wysyłane są do Kupującego w terminie do 72 godzin od momentu otrzymania płatności (w razie opóźnień Sprzedający poinformuje o tym Kupującego).

Wysyłka tylko na terenie Polski.

Możliwe formy wysyłki – InPost, DPD PickUP, DPD (pod drzwi).

Faktury VAT

Sklep RunAndFly wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta produkty. W tym celu proszę o kontakt oraz podanie danych do faktury – imię i nazwisko/nazwa, adres, numer NIP. Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF.

Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.

Uwaga: akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.

Metody płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod szybkiej płatności internetowej:

– przelewem elektronicznym,
– przelewem tradycyjnym,
– Blikiem
– kartą płatniczą
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

baner


2. Szybka płatność internetowa, o których mowa w ust. 1 realizowana jest przy pomocy systemu bezpiecznych płatności elektronicznych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Przelewy internetowe oraz usługa Blik realizowane są przez mbank S.A. Zasady płatności online określone zostały na stronie www.paypal.com.
3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Emilii Plater 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372, numer NIP 5252406419, REGON 141108225 oraz

Paynow mbank S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, numer NIP 5260215088, nr ERGON 001254524.

Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego

1.Wszystkie produkty oferowane przez runandfly.pl/sklep są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych na stronie runandfly.pl/sklep, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w sklepie innym osobom.

3. Klient nie może i nie jest uprawniony do:

 • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w runandfly.pl/sklep w całości lub we fragmencie,
 • komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w runandfly.pl/sklep,
 • modyfikowania produktów zakupionych w runandfly.pl/sklep,

4. Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały

z produktów zakupionych w runandfly.pl/sklep, w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

5. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w sklepie RunaAndFly niezgodnie z prawem, sklep RunAndFly może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

6. Strona runandfly.pl/sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od sklepu RunAndFly.

Licencja na korzystanie z Produktu elektronicznego

1.Kopia ebook-a zakupiona w runandfly.pl/sklep przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione.

2. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem  odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

Reklamacje
1. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu dostarczenie produktu bez wad. W razie stwierdzenia wad produktu sprzedawca zobowiązuje się do przekazania produktu bez wad w terminie 14 dni od czasu zgłoszenia problemu.

2. Kupujący może w ramach niezgodności towaru z umową żądać wymiany towaru, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstępstwa od umowy. Sprzedawca ustosunkuje się do wniosku o niezgodność towaru z umową w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej złożenia.
3. Klient ma prawo zgłosić reklamację na przykład pisemnie na adres: ul. Marmurowa 44/45, 05-110 Jabłonna lub w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznejbp.pureit@gmail.com, w przypadku stwierdzenia przez Klienta wady Produktu elektronicznego, w szczególności w przypadku, gdy:
– plik zawierający Produktu elektronicznego okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
– wystąpił problem z pobraniem zamówionego Produktu elektronicznego,
– w terminie 1 dnia kalendarzowego od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, Kupujący nie otrzyma na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej linku zawierającego zakupiony Produkt elektroniczny.
4. Zaleca się podanie w reklamacji w szczególności:
– imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację lub imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację w imieniu Klienta oraz dane kontaktowe składającego reklamacje,
– opis problemu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości (stwierdzonej przez Klienta wady),
– numer zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy.
– żądania Klienta wobec Sprzedawcy związanego ze stwierdzoną nieprawidłowością.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu reklamacji, za pomocą środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe


Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia e-booka lub produktu elektronicznego

1.Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. “O prawach konsumenta”.

2. Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

Odstąpienie od umowy, rezygnacja przy zakupie produktu fizycznego

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia –wysyłając pismo pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem FORMULARZ-ZWROTU jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 7. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.
6. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:
a) które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego
(art. 3851 – art. 3853 k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,
b) które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych
za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dane teleadresowe Sklepu
1. Adres Sprzedawcy do korespondencji: ul. Marmurowa 44/45, 05-110 Jabłonna.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: bp.pureit@gmail.com.

3. Telefon – 519326566
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 79 1140 2004 0000 3602 7834 0535

Ochrona danych osobowych i pliki Cookies
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu pod adresem: https://runandfly.pl/polityka-prywatnosci/

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2020 r.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://runandfly.pl/sklep. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich
i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.) oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 730 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy
jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi
się do Umów zawartych z Konsumentami.
6. Umowy zawierane poprzez Sklep podlegają prawu polskiemu.